Khi sử dụng xe ô tô vấn đề căn đường để giữ khoản cách với các xe khác là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên,...