Tại Điều 19, Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe thì trong những trường hợp nhất định, giấy chứng nhận đăng ký, biển...