Việc mua xe ô tô cũ có vai trò quan trọng trong bài toán chi phí của nhiều người, tuy nhiên việc mua xe cũ...